Velg en side
14 % årlig utbytte på preferanseaksje

14 % årlig utbytte på preferanseaksje

14 % årlig utbytte på preferanseaksje

Som utbytteinvestor er jeg alltid på jakt etter nye utbyttecase som gir solid kontantstrøm inn på konto år etter år. Som regel ligger årlig utbyttegrad på 3-5 % for amerikanske utbyttearistokrater som utgjør størstedelen av min portefølje. I denne artikkelen skal vi imidlertid se på en norsk aksje, eller rettere sagt en preferanseaksje. Ved å benytte belåning kan vi øke årlig avkastning på egenkapital til 14-17 % for dette spesielle caset.

Først litt om hva en preferanseaksje er. Preferanseaksje er en aksje som har fortrinnsrett til utbytte og som har prioritet ved en eventuell oppløsning av selskapet. Størrelsen på utbyttet for preferanseaksje er gjerne fastsatt i selskapets vedtekter. Selskapet vi skal se på i dette caset er Pioneer Property Group som er notert på Oslo Axess. Selskapet betaler kvartalsvise utbytter (4 ganger i året) og utbyttene øker årlig til en når en øvre grense på 10 kr per aksje. Se selskapets vedtekter her.

Utbytteaksjer

Hvordan jekke opp avkastning på EK til 14-17 %?

I utgangspunktet var utbyttet per preferanseaksjer fastsatt til 7,5 NOK frem til 30. juni 2020. Fra og med 1. juli 2020 skal det årlige preferanseutbyttet hvert år økes med NOK 1 pr. preferanseaksje inntil det årlige preferanseutbyttet har nådd NOK 10 pr. preferanseaksje. Utbyttet betales kvartalsvis på følgende datoer: 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember hvert år.

Det som er litt spesielt med denne preferanseaksjen er at selskapet har rett til å innløse preferanseaksjer etter beslutning fra generalforsamlingen. Dersom innløsning skjer med virkning fra og med 1. juli 2020 eller senere skal innløsningsbeløpet være NOK 100 pr preferanseaksje pluss eventuelt ubetalt preferanseutbytte. Aksjekursen for PPG svinger derfor rundt 100 NOK per aksje avhengig av når en kjøper aksjen i forhold til utbyttedato. Det vil si at aksjen per dags dato gir 8,5 % årlig direkteavkastning i form av utbytte (forutsatt en inngang på 100 NOK). Etter juli 2021 vil utbyttet øke til 9,5 % avkastning og deretter til 10 % etter juli 2022.

Altså ikke dårlig direkteavkastning for en utbytteaksje dersom en kun ser på cash-flow. Men som overskriften antyder kan en oppnå en årlig direkteavkastning på 14-17 % på egenkapital for denne aksjen. Det er her belåning av aksjekonto kommer inn i bildet. Under har jeg listet opp eksempel å rentesatser for belåning dersom man har en Nordnet ASK, IKZ eller AF konto. For aksjer som utbetaler årlig og kvartalsvis utbytte er det bare kontotypen ASK eller IKZ som gir mening grunnet utsatt skatt på utbytter. På valig AF konto blir utbyttene fortløpende beskattet og vil derfor være ugunstig i forhold til de to andre kontotypene.

Rentesatser belåning

Som tabellen viser vil en kunne låne opp til 50 000 NOK til 2,99 % effektiv rente. En kan låne opp til 50k per kontotype til disse betingelsene. Altså kan en eksempelvis ta opp lån på både ASK og IKZ (totalt 100 000 NOK) så lenge en har tilstrekkelig aksjebeholdning som sikkerhet på kontoen.

Regnestykket blir da som følger per kontotype. Jeg kjøper aksjer for 50 000 NOK (egenkaptital) pluss låner 50 000 NOK til 2,99 % renter. Årlig utbytte blir da (50 000 * 0,085)+(50 000*(0,085-0,0299)) = 4250 + 2755 = 7005 NOK.

Ser en på utbytte i forhold til egenkapital (50 000 NOK) har en plutselig økt årlig utbytte til 14,01 % fra 8,5 % før belåning. Dersom en gjør det samme på begge kontoer har en plutselig en årlig utbytteinntekt på 14 010 NOK. Og dersom aksjene ikke blir kjøpt tilbake vil dette utbyttet øke til 17 010 NOK i 2022 som tilsvarer en årlig avkastning på EK på hele 17,01 %!

I mitt tilfelle skal selvsagt utbyttet reinvesteres slik at snøballen ruller fortere.

Forutsetninger for å få innvilget belåning?

Lån hos Nordnet er gitt med sikkerhet i eksisterende aksjebeholdning. Det vil si at en i utgangspunktet må ha mer enn 50k på en konto for å låne dette beløpet. Personlig anbefaler jeg ikke å belåne kontoen mer enn 30-40 % av egenkapital i tilfelle et krakk i markedet. Dersom en låner opp mot 90 % av egenkapitalen er det fort at belånte aksjer blir tvangssolgt dersom verdien på resterende portefølje stuper med 10-20 %. Les mer om belåning hos Nordnet her.

Risiko eller diversifisering?

Om en investering på 100 000 NOK regnes som risiko eller diversifisering kommer an på størrelsen på porteføljen og på resterende posisjoner. Dersom en investering av denne størrelsen er på linje med øvrige plaseringer i porteføljen kan det ses på som en diversifisering forutsatt at selskapet er solid. Dersom resterende posisjoner ligger rundt 5k til 10k i størrelsesorden vil en bikke over mot risiko siden denne investeringen blir uproporsjonalt stor i forhold til resten av postene i porteføljen.

Husk at enhver handel med verdipapirer er forbundet med risiko og kan gi tap. Verdipapirbelåning er forbundet med betraktelig risiko. Faller kursen på verdipapirer du har kjøpt med belåning, må du fremdeles betale tilbake hele lånebeløpet i tillegg til rente.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.