Velg en side
Nordnet raner indeksfondkunder

Nordnet raner indeksfondkunder

Nordnet raner indeksfondkunder

1. september innfører Nordnet en helt ny prismodell på forvaltningavgift for indeksfond og aktivt forvaltede fond. Kort fortalt priser Nordnet seg ut av markedet for indeksfond ved å innføre en plattformavgift på 0,3 % for alle passivt forvaltede fond. Under er den nye trinnvise plattformavgiften oppsummert.

%

0 – 500 000 NOK

%

500 000 – 10 mill NOK

%

Over 10 mill NOK

Den trinnvise plattformavgiften gjelder for summen av alle fond en har totalt på de ulike kontoene hos Nordnet. En betaler eksempelvis 0,3 % plattformavgift dersom totalsummen av fondsplasseringene er mellom 0 og 500 000 NOK. Plattformavgiften reduseres så til 0,25 % for summen av fond som overskrider 500 000 NOK og 0,15 % for beløp over 10 000 000 NOK.

Hva utgjør dette i direktekostnader?

For å vise hva denne plattformavgiften utgjør i direktekostnader for en aktiv indeksfondsparer har vi tatt utgangspunkt i et av markedets mest populære indeksfond, nemlig KLP AksjeVerden Indeks. Dette indeksfondet her en årlig forvaltningsavgift på 0,18 % hos KLP. Sammenligner en med Nordnet sitt rimeligste indeksfond vil dette få en årlig plattformavgift på 0,30 %.

I eksemplet under har en tatt utgangspunkt i et månedlig sparebeløp på 10 000 NOK, en årlig forventet avkastning på 7 % og en tidshorisont på 30 år for investeringene.

Plattformavgift Indeksfond Nordnet

Summert vil den årlige plattformutgiften i løpet av 30 år påføre kunden hos Nordnet en direktekostnad på 320 257 NOK. Investerer en derimot samme beløp hos KLP i deres indeksfond med 0,18 % i årlig forvaltningsavgift, så vil direktekostnaden av forvaltningsavgiften utgjøre 229 0400 NOK. En taper altså 91 216 NOK i direktekostnader på å fortsette indeksfondsparing hos Nordnet i forhold til å flytte aksjesparekontoen til KLP.

Hva utgjør dette totalt for en langsiktig investering?

De økte direktekostnadene i form av plattformavgiften er bere en del av regnestykket. Ser en på totalavkastningen vil denne bli redusert siden en større del av kaka går til avgifter og således reduserer det årlige beløpet som går til kjøp av fondsandeler. Over tid vil «renters-renter» effekten sørge for at denne tapte avkastningen kommer opp i en betydelig størrelse.

Tar en tilsvarende eksempel som over med 10 000 NOK i fast månedlig indeksfondsparing så vil en tape 388 406 NOK på å la KLP AksjeVerden indeks stå på en Nordnet-konto, fremfor å flytte aksjesparekontoen med fondet til KLP der det kun er 0,18 % årlig forvalteravgift. Personlig vil jeg betegne dette som et «ran» da Nordnet nå tar mer for samme produktet enn hva konkurrentene gjør.

Sammenligning indeksfond plattformavgift Nordnet
Indeksfond total avkastning plattformavgift Nordnet

I grafen over har en forutsatt en årlig avkastning på 7 % for alle tre indeksfond. Sparer en i Nordnet sitt nye indeksfond vil en «bare» tape 181 522 NOK i redusert totalavkastning i forhold til å spare i indeksfondet AksjeVerden indeks hos KLP. Samme gjelder for Nordnet Superfond/Nordnet indeksfond som tidligere har vært gratis for kunder hos Nordnet. Disse vil også få samme plattformavgift på 0,3 % fra 1. september selv om regulatoriske krav ikke krever at disse underlegges noen plattformavgift.

Hvilke alternativ har indeksfondkunder i Nordnet?

Nåværende indeksfondkunder i Nordnet bør altså ta grep dersom de ikke ønsker å bli fraranet framtidig avkastning på sine indeksfondporteføljer. Indeksfond er i utgangspunktet et investeringsinstrument som er designet for å ha lavest mulig forvaltningsavgifter, siden fondet kun følger en indeks og dermed ikke krever utgifter til aktiv forvaltning. Selv om en skulle velge å høre på Nordnet og bytte til Nordnet sitt eget indeksfond, viser beregningene at en vil tape på dette i forhold til å velge et fond med lavere årlige avgifter hos annen leverandør uten plattformavgift. Skal Nordnet være attraktive for indeksfondsparere også i fremtiden, så kan de ikke ta mer for samme produkt enn konkurrentene.

Så hvilke alternativ har en prisbevisst indeksfondkunde? En kan enten flytte hele aksjesparekontoen til en annen leverandør som KLP eller Sbanken. Skal en gjøre dette lønner det seg å selge alle indeksfond på kontoen og kun flytte kontoen med kontanter til en annen leverandør. Da blir kostnadene ved flytting kun 199 NOK hos Nordnet, kontra 2 x eller 3 x kostnaden dersom en flytter konto som inneholder flere fond.

Alternativt kan en selge indeksfondene og heller kjøpe indeksfond via ETF. Årlig avgift for ETF er langt lavere enn for fond, men Nordnet har foreløpig ikke besvart spørsmål om prismodellen for ETF vil bli endret i fremtiden.

På flyttefot med ASK - del 1

Jeg er på flyttefot med aksjesparekontoen for indeksfond. Jeg tester 3 ulike tilbydere som ikke gjør indeksfondsparing dyrere med kreative påfunn som plattformavgift etc. Les mer om hvilke leverandører jeg har valgt å teste.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.