Velg en side
14 % årlig utbytte på preferanseaksje

14 % årlig utbytte på preferanseaksje

14 % årlig utbytte på preferanseaksje

Som utbytteinvestor er jeg alltid på jakt etter nye utbyttecase som gir solid kontantstrøm inn på konto år etter år. Som regel ligger årlig utbyttegrad på 3-5 % for amerikanske utbyttearistokrater som utgjør størstedelen av min portefølje. I denne artikkelen skal vi imidlertid se på en norsk aksje, eller rettere sagt en preferanseaksje. Ved å benytte belåning kan vi øke årlig avkastning på egenkapital til 14-17 % for dette spesielle caset.

Først litt om hva en preferanseaksje er. Preferanseaksje er en aksje som har fortrinnsrett til utbytte og som har prioritet ved en eventuell oppløsning av selskapet. Størrelsen på utbyttet for preferanseaksje er gjerne fastsatt i selskapets vedtekter. Selskapet vi skal se på i dette caset er Pioneer Property Group som er notert på Oslo Axess. Selskapet betaler kvartalsvise utbytter (4 ganger i året) og utbyttene øker årlig til en når en øvre grense på 10 kr per aksje. Se selskapets vedtekter her.

Utbytteaksjer

Hvordan jekke opp avkastning på EK til 14-17 %?

I utgangspunktet var utbyttet per preferanseaksjer fastsatt til 7,5 NOK frem til 30. juni 2020. Fra og med 1. juli 2020 skal det årlige preferanseutbyttet hvert år økes med NOK 1 pr. preferanseaksje inntil det årlige preferanseutbyttet har nådd NOK 10 pr. preferanseaksje. Utbyttet betales kvartalsvis på følgende datoer: 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember hvert år.

Det som er litt spesielt med denne preferanseaksjen er at selskapet har rett til å innløse preferanseaksjer etter beslutning fra generalforsamlingen. Dersom innløsning skjer med virkning fra og med 1. juli 2020 eller senere skal innløsningsbeløpet være NOK 100 pr preferanseaksje pluss eventuelt ubetalt preferanseutbytte. Aksjekursen for PPG svinger derfor rundt 100 NOK per aksje avhengig av når en kjøper aksjen i forhold til utbyttedato. Det vil si at aksjen per dags dato gir 8,5 % årlig direkteavkastning i form av utbytte (forutsatt en inngang på 100 NOK). Etter juli 2021 vil utbyttet øke til 9,5 % avkastning og deretter til 10 % etter juli 2022.

Altså ikke dårlig direkteavkastning for en utbytteaksje dersom en kun ser på cash-flow. Men som overskriften antyder kan en oppnå en årlig direkteavkastning på 14-17 % på egenkapital for denne aksjen. Det er her belåning av aksjekonto kommer inn i bildet. Under har jeg listet opp eksempel å rentesatser for belåning dersom man har en Nordnet ASK, IKZ eller AF konto. For aksjer som utbetaler årlig og kvartalsvis utbytte er det bare kontotypen ASK eller IKZ som gir mening grunnet utsatt skatt på utbytter. På valig AF konto blir utbyttene fortløpende beskattet og vil derfor være ugunstig i forhold til de to andre kontotypene.

Rentesatser belåning

Som tabellen viser vil en kunne låne opp til 50 000 NOK til 2,99 % effektiv rente. En kan låne opp til 50k per kontotype til disse betingelsene. Altså kan en eksempelvis ta opp lån på både ASK og IKZ (totalt 100 000 NOK) så lenge en har tilstrekkelig aksjebeholdning som sikkerhet på kontoen.

Regnestykket blir da som følger per kontotype. Jeg kjøper aksjer for 50 000 NOK (egenkaptital) pluss låner 50 000 NOK til 2,99 % renter. Årlig utbytte blir da (50 000 * 0,085)+(50 000*(0,085-0,0299)) = 4250 + 2755 = 7005 NOK.

Ser en på utbytte i forhold til egenkapital (50 000 NOK) har en plutselig økt årlig utbytte til 14,01 % fra 8,5 % før belåning. Dersom en gjør det samme på begge kontoer har en plutselig en årlig utbytteinntekt på 14 010 NOK. Og dersom aksjene ikke blir kjøpt tilbake vil dette utbyttet øke til 17 010 NOK i 2022 som tilsvarer en årlig avkastning på EK på hele 17,01 %!

I mitt tilfelle skal selvsagt utbyttet reinvesteres slik at snøballen ruller fortere.

Forutsetninger for å få innvilget belåning?

Lån hos Nordnet er gitt med sikkerhet i eksisterende aksjebeholdning. Det vil si at en i utgangspunktet må ha mer enn 50k på en konto for å låne dette beløpet. Personlig anbefaler jeg ikke å belåne kontoen mer enn 30-40 % av egenkapital i tilfelle et krakk i markedet. Dersom en låner opp mot 90 % av egenkapitalen er det fort at belånte aksjer blir tvangssolgt dersom verdien på resterende portefølje stuper med 10-20 %. Les mer om belåning hos Nordnet her.

Risiko eller diversifisering?

Om en investering på 100 000 NOK regnes som risiko eller diversifisering kommer an på størrelsen på porteføljen og på resterende posisjoner. Dersom en investering av denne størrelsen er på linje med øvrige plaseringer i porteføljen kan det ses på som en diversifisering forutsatt at selskapet er solid. Dersom resterende posisjoner ligger rundt 5k til 10k i størrelsesorden vil en bikke over mot risiko siden denne investeringen blir uproporsjonalt stor i forhold til resten av postene i porteføljen.

Husk at enhver handel med verdipapirer er forbundet med risiko og kan gi tap. Verdipapirbelåning er forbundet med betraktelig risiko. Faller kursen på verdipapirer du har kjøpt med belåning, må du fremdeles betale tilbake hele lånebeløpet i tillegg til rente.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.

Nordnet raner indeksfondkunder

Nordnet raner indeksfondkunder

Nordnet raner indeksfondkunder

1. september innfører Nordnet en helt ny prismodell på forvaltningavgift for indeksfond og aktivt forvaltede fond. Kort fortalt priser Nordnet seg ut av markedet for indeksfond ved å innføre en plattformavgift på 0,3 % for alle passivt forvaltede fond. Under er den nye trinnvise plattformavgiften oppsummert.

%

0 – 500 000 NOK

%

500 000 – 10 mill NOK

%

Over 10 mill NOK

Den trinnvise plattformavgiften gjelder for summen av alle fond en har totalt på de ulike kontoene hos Nordnet. En betaler eksempelvis 0,3 % plattformavgift dersom totalsummen av fondsplasseringene er mellom 0 og 500 000 NOK. Plattformavgiften reduseres så til 0,25 % for summen av fond som overskrider 500 000 NOK og 0,15 % for beløp over 10 000 000 NOK.

Hva utgjør dette i direktekostnader?

For å vise hva denne plattformavgiften utgjør i direktekostnader for en aktiv indeksfondsparer har vi tatt utgangspunkt i et av markedets mest populære indeksfond, nemlig KLP AksjeVerden Indeks. Dette indeksfondet her en årlig forvaltningsavgift på 0,18 % hos KLP. Sammenligner en med Nordnet sitt rimeligste indeksfond vil dette få en årlig plattformavgift på 0,30 %.

I eksemplet under har en tatt utgangspunkt i et månedlig sparebeløp på 10 000 NOK, en årlig forventet avkastning på 7 % og en tidshorisont på 30 år for investeringene.

Plattformavgift Indeksfond Nordnet

Summert vil den årlige plattformutgiften i løpet av 30 år påføre kunden hos Nordnet en direktekostnad på 320 257 NOK. Investerer en derimot samme beløp hos KLP i deres indeksfond med 0,18 % i årlig forvaltningsavgift, så vil direktekostnaden av forvaltningsavgiften utgjøre 229 0400 NOK. En taper altså 91 216 NOK i direktekostnader på å fortsette indeksfondsparing hos Nordnet i forhold til å flytte aksjesparekontoen til KLP.

Hva utgjør dette totalt for en langsiktig investering?

De økte direktekostnadene i form av plattformavgiften er bere en del av regnestykket. Ser en på totalavkastningen vil denne bli redusert siden en større del av kaka går til avgifter og således reduserer det årlige beløpet som går til kjøp av fondsandeler. Over tid vil «renters-renter» effekten sørge for at denne tapte avkastningen kommer opp i en betydelig størrelse.

Tar en tilsvarende eksempel som over med 10 000 NOK i fast månedlig indeksfondsparing så vil en tape 388 406 NOK på å la KLP AksjeVerden indeks stå på en Nordnet-konto, fremfor å flytte aksjesparekontoen med fondet til KLP der det kun er 0,18 % årlig forvalteravgift. Personlig vil jeg betegne dette som et «ran» da Nordnet nå tar mer for samme produktet enn hva konkurrentene gjør.

Sammenligning indeksfond plattformavgift Nordnet
Indeksfond total avkastning plattformavgift Nordnet

I grafen over har en forutsatt en årlig avkastning på 7 % for alle tre indeksfond. Sparer en i Nordnet sitt nye indeksfond vil en «bare» tape 181 522 NOK i redusert totalavkastning i forhold til å spare i indeksfondet AksjeVerden indeks hos KLP. Samme gjelder for Nordnet Superfond/Nordnet indeksfond som tidligere har vært gratis for kunder hos Nordnet. Disse vil også få samme plattformavgift på 0,3 % fra 1. september selv om regulatoriske krav ikke krever at disse underlegges noen plattformavgift.

Hvilke alternativ har indeksfondkunder i Nordnet?

Nåværende indeksfondkunder i Nordnet bør altså ta grep dersom de ikke ønsker å bli fraranet framtidig avkastning på sine indeksfondporteføljer. Indeksfond er i utgangspunktet et investeringsinstrument som er designet for å ha lavest mulig forvaltningsavgifter, siden fondet kun følger en indeks og dermed ikke krever utgifter til aktiv forvaltning. Selv om en skulle velge å høre på Nordnet og bytte til Nordnet sitt eget indeksfond, viser beregningene at en vil tape på dette i forhold til å velge et fond med lavere årlige avgifter hos annen leverandør uten plattformavgift. Skal Nordnet være attraktive for indeksfondsparere også i fremtiden, så kan de ikke ta mer for samme produkt enn konkurrentene.

Så hvilke alternativ har en prisbevisst indeksfondkunde? En kan enten flytte hele aksjesparekontoen til en annen leverandør som KLP eller Sbanken. Skal en gjøre dette lønner det seg å selge alle indeksfond på kontoen og kun flytte kontoen med kontanter til en annen leverandør. Da blir kostnadene ved flytting kun 199 NOK hos Nordnet, kontra 2 x eller 3 x kostnaden dersom en flytter konto som inneholder flere fond.

Alternativt kan en selge indeksfondene og heller kjøpe indeksfond via ETF. Årlig avgift for ETF er langt lavere enn for fond, men Nordnet har foreløpig ikke besvart spørsmål om prismodellen for ETF vil bli endret i fremtiden.

På flyttefot med ASK - del 1

Jeg er på flyttefot med aksjesparekontoen for indeksfond. Jeg tester 3 ulike tilbydere som ikke gjør indeksfondsparing dyrere med kreative påfunn som plattformavgift etc. Les mer om hvilke leverandører jeg har valgt å teste.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.