Velg en side
Ulovlig innsidehandel i Equinor?

Ulovlig innsidehandel i Equinor?

Ulovlig innsidehandel i Equinor?

Equinor annonserte 5. september et massivt tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for 5 milliarder dollar.  Etter dette har aksjen (EQNR) steget over 12%. I ukene før programmet ble allment kjent har en rekke innsidere i toppledelsen benyttet sjansen til å hamstre aksjer i selskapet. Blant disse finner vi konsernsjef (CEO) Eldar Sætre, direktør for konsernregnskap Ørjan Kvelvane, økonomidirektør Svein Skeie samt styreleder Jon Erik Reinhardsen. Oversikten over primærinsiderne som har utført handler er hentet fra børsmeldinger publisert via Oslo Børs.

  •  20.08.2019 – Magne Hovden (direktør i Equinor ASA) kjøper 3400 aksjer til en pris per aksje på 148,5 NOK
  • 13.08.2019 – Pål Eitrheim (konserndirektør i Equinor ASA) tildeles 784 aksjer, anskaffelsesverdi 149,45 NOK
  • 12.08.2019 – Torgrim Reitan (konserndirektør i Equinor ASA) kjøper 7500 aksjer til en pris per aksje på 149,47 NOK
  • 01.08.2019 – Jeroen van der Veer (styremedlem i Equinor ASA) kjøper 3000 aksjer til en pris per aksje på 158,83 NOK
  • 26.07.2019 – Ørjan Kvelvane (direktør konsernregnskap i Equinor) kjøper 5000 aksjer til en pris per aksje på 159,76 NOK
  • 26.07.2019 – Jon Erik Reinhardsen (styreleder i Equinor ASA) kjøper 2000 aksjer til en pris per aksje på 159,5 NOK
  • 26.07.2019 – Eldar Sætre (konsernsjef i Equinor ASA) kjøper 6000 aksjer til en pris per aksje på 159,8 NOK
  • 26.07.2019 – Svein Skeie (økonomidirektør i Equinor ASA) kjøper 2500 aksjer til en pris per aksje på 159,8 NOK

Tar en utgangspunkt i dagens aksjekurs på 174,5 NOK har konserndirektør Eldar Sætre en gevinst på 88 200 NOK for denne handelen og konserndirektør Torgrim Reitan en gevinst på 187 725 NOK. Det må understrekes at dette foreløpig bare er en gevinst på papiret, siden ingen av insiderne har solgt noen aksjer etter at tilbakekjøptprogrammet ble offentliggjort.

Etikk og etterlevelse i Equinor?

I Equinor sine egne retningslinjer står det følgende: «I all vår virksomhet vil vi rette oss etter gjeldende lover og forskrifter, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, utvise god eierstyring og selskapsledelse og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi vil føre en åpen dialog omkring disse spørsmålene, både internt og eksternt.»

Ser en på de spesifikke reglene vedrørende innsideinformasjon kan en lese følgende:

«Equinor støtter rettferdige og åpne finansmarkeder. Du kan gjennom ditt arbeid bli kjent med informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig om Equinor eller andre selskaper. Slik informasjon kan regnes som innsideinformasjon. Innsideinformasjon er informasjon som er egnet til å påvirke kursen på finansielle instrumenter, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Dersom du har innsideinformasjon, selv om du har fått denne ved en tilfeldighet, har du taushetsplikt i henhold til loven og en plikt til å utvise nødvendig aktsomhet for å hindre at informasjonen ikke når uvedkommende. Enhver bruk av innsideinformasjon til personlig vinning, enten det gjelder Equinor eller et annet børsnotert selskap, er forbudt. Enkelte personer, som medlemmer av Equinors styre eller konsernledelse, betraktes som primærinnsidere. Regelverket for primærinnsidere er betydelig strengere enn for øvrige ansatte».

Trykk her for å lese Equinor sine etiske retningslinjer.

Har noen i Equinorledelsen handlet på innsideinformasjon?

Informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen, kan i et intervju slå entydig fast at disse primærinsiderne ikke har hatt kurssensitiv informasjon når de har handlet aksjer i selskapet. Denne tolkningen av hva som er kurssensitiv informasjon mener jeg er direkte feil. Kurssensitiv informasjon er definert som «informasjon om et børsnotert selskap som kan ha vesentlig betydning for markedets verdsettelse, og dermed også for kursutviklingen på aksjen». Ved tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder dollar vil disse aksjene bli «makulert» og verdien av resterende aksjer øker tilsvarende verdien av aksjene som slettes. Det er derfor utvilsomt at et tilbakekjøpsprogram til verdi av 5 milliarder dollar vil bevege aksjekursen positivt, og at informasjon om et slikt forestående tilbakekjøpsprogram derfor kan beregnes som innsideinformasjon.

Spørsmålet er da om informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen bevisst lyver, eller om konsernsjefen, økonomidirektøren, direktøren for konsernregnskap og styrelederen virkelig ikke har peiling på hva som skjer innad i eget selskap? Dersom det skulle vise seg at alle disse, med konsernsjef  Eldar Sætre i spissen, ikke har visst om planene om et tilbakekjøpsprogram til verdi av 5 milliarder dollar i Equinor, så burde de umiddelbart stille sin plass i konsernledelsen og styre til disposisjon for bedre kandidater. En så «uvitende» ledelse i et av Norges største selskaper er det nemlig ingen som er tjent med.

Informasjonsdirktør og juristene i Equinor burde kanskje ha gått en ekstra runde med primærinsiderne i ledelsen før de handlet aksjer rett før et kursdrivende tilbakekjøptprogram. Selv om de skulle ha sitt på det tørre, i forhold til at aksjene ble handlet før tilbakekjøppsprogrammet ble offisielt vedtatt av styret, må de utvilsomt ha hatt god forhåndskjenskap til et nært forestående tilbakekjøpsprogram av denne størrelsesorden.

Vil Finanstilsynet eller Økokrim reagere på dette?

I Norge er en innsidehandel ulovlig og straffbart i visse typer foretak. Overtredelse av innsidehandel kan idømmes opptil seks års fengsel på grunnlag av Verdipapirloven. Misbruk av konfidensielle opplysninger, som kan påvirke selskapets verdi til innsiderens egen gevinst, er regnet som innsidehandel.

Vil Finanstilsynet eller Økokrim komme på banen og etterforske om disse handlene i Equinor grenser til ulovlig innsidehandel, og dermed kan straffeforfølges? Mest sannsynlig vil ikke dette skje i denne saken. Equinor er et stort og mektig selskap med tett koblinger til staten og ubegrensede juridiske resurser. En etterforskning av et selskap av dette kaliberet kan fort bli mer resurskrevende og langtrekkelig enn hva som er formålstjenelig, når en tar i betraktning størrelsen på de eventuelle bøtene eller fengselstraffene for de involverte personene.