Velg en side
På flyttefot med ASK – del 1

På flyttefot med ASK – del 1

På flyttefot med ASK – del 1

Jeg har tidligere hatt alle mine aksjekontoer samelet hos Nordnet grunnet konkurransedyktige priser og stort utvalg av aksjer og fond. Fra og med 1. september 2020 innfører Nordnet noe de har valgt å kalle plattformavgift på alle fond. Etter denne endringen vil noen aktivt forvaltede fond bli billigere, mens indeksfond blir lagt dyrere. Nordnet priser seg rett og slett helt ut av markedet for indeksfond med denne endringen. De billigste fondene hos Nordnet får en årlig plattformavgift på 0,3 %, mens populære fond som  KLP AksjeVerden indeks får en total årlig avgift på 0,39 % (0,18 tidligere). Dette taper en store summer på i lengden, så nå har jeg pakket sammen min aksjesparekonto hos Nordnet og er på flyttefot.

Les hvordan du taper hele 388 406 NOK

på å ha fondet KLP Aksjeverden indeks stående på aksjesparekonto hos Nordnet fremfor å flytte det til annen tilbyder uten plattformavgift på indeksfond.

Så kort om hvilke kriterier jeg har for ny aksjesparekonto. Kontoen skal primært brukes til investering i globale indeksfond og jeg ser da etter:

 

  • Lavest mulig årlige kostnader på indeksfond (plattformavgift + forvaltningshonorar)
  • Godt utvalg av de mest populære indeksfondene
  • Brukervennlighet

Hva må en tenke på før aksjesparekontoen flyttes?

En gjenganger når en flytter aksjesparekonto er at denne prosessen tar tid. Mye tid! En må forvente at det kan gå 1-3 måneder avhengig av hvor mange aksjefond en har på kontoen. En må også sjekke at ny tilbyder har samme fond i sitt fondsutvalg. For å korte ned flyttetiden og gjøre flytteprosessen enklere, kan en vurdere å først selge unna alle fond på kotoen. Da flytter en konto som kun inneholder kontanter, noe som i teorien skal gå langt raskere. Som regel er det ikke kjøp- og salgsavgift på de mest populære fondene, så en taper ikke noe penger på å ta denne «vårrengjøringen» før flytting.

Ulempen med denne metoden er jo at pengene er ute av aksjemarkedet i flytteperioden, slik at en kan gå glipp av eventuell oppgang i markedet. På den annen side er fondene låst i flytteperioden dersom en velger å flytte konto med fond, noe som betyr at en ikke kan endre porteføljen i denne perioden på 1-3 måneder.

Jeg åpner konto i 3 ulike banker

På twitter er det mange som har spurt hvilken nettbank jeg flytter aksjesparekontoen til, hvilke indeksfond de ulike bankene tilbyr og generelt om brukervennlighet og kostnader. For å finne ut av dette har jeg åpnet aksjesparekonto i tre banker. Bankene jeg har valgt er Sbanken, Nordea og KLP. Jeg var også innom tanken på å opprette ASK hos DNB, men i følge prospektet for eksempelvis DNB Global Indeks A, er fondet klargjort for Andelsklasse N. For andelsklasse N kommer i tillegg plattformavgift på 0,15 %. Total kostnad for dette indeksfondet blir da 0,29 %. Foreløpig er det frivillig om en vil velge andelsklasse N for fond og indeksfond hos DnB.

-DNB innfører en ny andelsklasse med lavere pris som kundene nå kan velge å bytte over til. På sikt vil alle kunder bli flyttet over til denne klassen

Håkon Hansen

Konserndirektør i DNB Asset Management

DNB GLOBAL INDEKS A

I følge en uttalelse fra konserndirektør i DNB Asset Managment skal alle kunder flyttes over til andelsklasse N på sikt. Dette skaper usikkerhet om indeksfond vil være like gunstig priset hos DNB i fremtiden, som det er i dag. På grunn av denne usikkerheten vedrørende fremtidig prismodell har jeg valgt å ikke oprette aksjesparkonto hos DNB i denne omgang.

Som nevnt valgte jeg etter litt forundersøkelser å opprette ASK i Sbanken, Nordea og KLP. Alle tre bankene er konkurransedyktig på indeksfond ved at de har lave årlige avgifter. Nå lurer dere sikkert på hvor lang tid det tok å opprette tre aksjesparekontoer i tre forskjellige banker? Totalt sett tok dette litt over en halvtime.

Siden jeg ønsker å sjekke ut hvilke av disse tre aktørene som passer best for mitt behov, har jeg i første omgang valgt å sette over 5000 NOK på hver aksjesparekonto. Når jeg om kort tid bestemmer hvor min aksjesparekonto skal få nytt hjem, vil jeg overføre den gamle kontoen fra Nordnet.

I del 2 av denne artikkelserien kommer jeg til å se på brukervennlighet, kostnader og fondsutvalg for de ulike tilbyderne. Følg med og still gjerne spørsmål i kommentarfeltet under dersom det er noe dere vil jeg skal sjekke ut for dere.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.

Nordnet raner indeksfondkunder

Nordnet raner indeksfondkunder

Nordnet raner indeksfondkunder

1. september innfører Nordnet en helt ny prismodell på forvaltningavgift for indeksfond og aktivt forvaltede fond. Kort fortalt priser Nordnet seg ut av markedet for indeksfond ved å innføre en plattformavgift på 0,3 % for alle passivt forvaltede fond. Under er den nye trinnvise plattformavgiften oppsummert.

%

0 – 500 000 NOK

%

500 000 – 10 mill NOK

%

Over 10 mill NOK

Den trinnvise plattformavgiften gjelder for summen av alle fond en har totalt på de ulike kontoene hos Nordnet. En betaler eksempelvis 0,3 % plattformavgift dersom totalsummen av fondsplasseringene er mellom 0 og 500 000 NOK. Plattformavgiften reduseres så til 0,25 % for summen av fond som overskrider 500 000 NOK og 0,15 % for beløp over 10 000 000 NOK.

Hva utgjør dette i direktekostnader?

For å vise hva denne plattformavgiften utgjør i direktekostnader for en aktiv indeksfondsparer har vi tatt utgangspunkt i et av markedets mest populære indeksfond, nemlig KLP AksjeVerden Indeks. Dette indeksfondet her en årlig forvaltningsavgift på 0,18 % hos KLP. Sammenligner en med Nordnet sitt rimeligste indeksfond vil dette få en årlig plattformavgift på 0,30 %.

I eksemplet under har en tatt utgangspunkt i et månedlig sparebeløp på 10 000 NOK, en årlig forventet avkastning på 7 % og en tidshorisont på 30 år for investeringene.

Plattformavgift Indeksfond Nordnet

Summert vil den årlige plattformutgiften i løpet av 30 år påføre kunden hos Nordnet en direktekostnad på 320 257 NOK. Investerer en derimot samme beløp hos KLP i deres indeksfond med 0,18 % i årlig forvaltningsavgift, så vil direktekostnaden av forvaltningsavgiften utgjøre 229 0400 NOK. En taper altså 91 216 NOK i direktekostnader på å fortsette indeksfondsparing hos Nordnet i forhold til å flytte aksjesparekontoen til KLP.

Hva utgjør dette totalt for en langsiktig investering?

De økte direktekostnadene i form av plattformavgiften er bere en del av regnestykket. Ser en på totalavkastningen vil denne bli redusert siden en større del av kaka går til avgifter og således reduserer det årlige beløpet som går til kjøp av fondsandeler. Over tid vil «renters-renter» effekten sørge for at denne tapte avkastningen kommer opp i en betydelig størrelse.

Tar en tilsvarende eksempel som over med 10 000 NOK i fast månedlig indeksfondsparing så vil en tape 388 406 NOK på å la KLP AksjeVerden indeks stå på en Nordnet-konto, fremfor å flytte aksjesparekontoen med fondet til KLP der det kun er 0,18 % årlig forvalteravgift. Personlig vil jeg betegne dette som et «ran» da Nordnet nå tar mer for samme produktet enn hva konkurrentene gjør.

Sammenligning indeksfond plattformavgift Nordnet
Indeksfond total avkastning plattformavgift Nordnet

I grafen over har en forutsatt en årlig avkastning på 7 % for alle tre indeksfond. Sparer en i Nordnet sitt nye indeksfond vil en «bare» tape 181 522 NOK i redusert totalavkastning i forhold til å spare i indeksfondet AksjeVerden indeks hos KLP. Samme gjelder for Nordnet Superfond/Nordnet indeksfond som tidligere har vært gratis for kunder hos Nordnet. Disse vil også få samme plattformavgift på 0,3 % fra 1. september selv om regulatoriske krav ikke krever at disse underlegges noen plattformavgift.

Hvilke alternativ har indeksfondkunder i Nordnet?

Nåværende indeksfondkunder i Nordnet bør altså ta grep dersom de ikke ønsker å bli fraranet framtidig avkastning på sine indeksfondporteføljer. Indeksfond er i utgangspunktet et investeringsinstrument som er designet for å ha lavest mulig forvaltningsavgifter, siden fondet kun følger en indeks og dermed ikke krever utgifter til aktiv forvaltning. Selv om en skulle velge å høre på Nordnet og bytte til Nordnet sitt eget indeksfond, viser beregningene at en vil tape på dette i forhold til å velge et fond med lavere årlige avgifter hos annen leverandør uten plattformavgift. Skal Nordnet være attraktive for indeksfondsparere også i fremtiden, så kan de ikke ta mer for samme produkt enn konkurrentene.

Så hvilke alternativ har en prisbevisst indeksfondkunde? En kan enten flytte hele aksjesparekontoen til en annen leverandør som KLP eller Sbanken. Skal en gjøre dette lønner det seg å selge alle indeksfond på kontoen og kun flytte kontoen med kontanter til en annen leverandør. Da blir kostnadene ved flytting kun 199 NOK hos Nordnet, kontra 2 x eller 3 x kostnaden dersom en flytter konto som inneholder flere fond.

Alternativt kan en selge indeksfondene og heller kjøpe indeksfond via ETF. Årlig avgift for ETF er langt lavere enn for fond, men Nordnet har foreløpig ikke besvart spørsmål om prismodellen for ETF vil bli endret i fremtiden.

På flyttefot med ASK - del 1

Jeg er på flyttefot med aksjesparekontoen for indeksfond. Jeg tester 3 ulike tilbydere som ikke gjør indeksfondsparing dyrere med kreative påfunn som plattformavgift etc. Les mer om hvilke leverandører jeg har valgt å teste.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.