Velg en side
Ulovlig innsidehandel i Equinor?

Ulovlig innsidehandel i Equinor?

Ulovlig innsidehandel i Equinor?

Equinor annonserte 5. september et massivt tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for 5 milliarder dollar.  Etter dette har aksjen (EQNR) steget over 12%. I ukene før programmet ble allment kjent har en rekke innsidere i toppledelsen benyttet sjansen til å hamstre aksjer i selskapet. Blant disse finner vi konsernsjef (CEO) Eldar Sætre, direktør for konsernregnskap Ørjan Kvelvane, økonomidirektør Svein Skeie samt styreleder Jon Erik Reinhardsen. Oversikten over primærinsiderne som har utført handler er hentet fra børsmeldinger publisert via Oslo Børs.

  •  20.08.2019 – Magne Hovden (direktør i Equinor ASA) kjøper 3400 aksjer til en pris per aksje på 148,5 NOK
  • 13.08.2019 – Pål Eitrheim (konserndirektør i Equinor ASA) tildeles 784 aksjer, anskaffelsesverdi 149,45 NOK
  • 12.08.2019 – Torgrim Reitan (konserndirektør i Equinor ASA) kjøper 7500 aksjer til en pris per aksje på 149,47 NOK
  • 01.08.2019 – Jeroen van der Veer (styremedlem i Equinor ASA) kjøper 3000 aksjer til en pris per aksje på 158,83 NOK
  • 26.07.2019 – Ørjan Kvelvane (direktør konsernregnskap i Equinor) kjøper 5000 aksjer til en pris per aksje på 159,76 NOK
  • 26.07.2019 – Jon Erik Reinhardsen (styreleder i Equinor ASA) kjøper 2000 aksjer til en pris per aksje på 159,5 NOK
  • 26.07.2019 – Eldar Sætre (konsernsjef i Equinor ASA) kjøper 6000 aksjer til en pris per aksje på 159,8 NOK
  • 26.07.2019 – Svein Skeie (økonomidirektør i Equinor ASA) kjøper 2500 aksjer til en pris per aksje på 159,8 NOK

Tar en utgangspunkt i dagens aksjekurs på 174,5 NOK har konserndirektør Eldar Sætre en gevinst på 88 200 NOK for denne handelen og konserndirektør Torgrim Reitan en gevinst på 187 725 NOK. Det må understrekes at dette foreløpig bare er en gevinst på papiret, siden ingen av insiderne har solgt noen aksjer etter at tilbakekjøptprogrammet ble offentliggjort.

Etikk og etterlevelse i Equinor?

I Equinor sine egne retningslinjer står det følgende: «I all vår virksomhet vil vi rette oss etter gjeldende lover og forskrifter, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, utvise god eierstyring og selskapsledelse og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi vil føre en åpen dialog omkring disse spørsmålene, både internt og eksternt.»

Ser en på de spesifikke reglene vedrørende innsideinformasjon kan en lese følgende:

«Equinor støtter rettferdige og åpne finansmarkeder. Du kan gjennom ditt arbeid bli kjent med informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig om Equinor eller andre selskaper. Slik informasjon kan regnes som innsideinformasjon. Innsideinformasjon er informasjon som er egnet til å påvirke kursen på finansielle instrumenter, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Dersom du har innsideinformasjon, selv om du har fått denne ved en tilfeldighet, har du taushetsplikt i henhold til loven og en plikt til å utvise nødvendig aktsomhet for å hindre at informasjonen ikke når uvedkommende. Enhver bruk av innsideinformasjon til personlig vinning, enten det gjelder Equinor eller et annet børsnotert selskap, er forbudt. Enkelte personer, som medlemmer av Equinors styre eller konsernledelse, betraktes som primærinnsidere. Regelverket for primærinnsidere er betydelig strengere enn for øvrige ansatte».

Trykk her for å lese Equinor sine etiske retningslinjer.

Har noen i Equinorledelsen handlet på innsideinformasjon?

Informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen, kan i et intervju slå entydig fast at disse primærinsiderne ikke har hatt kurssensitiv informasjon når de har handlet aksjer i selskapet. Denne tolkningen av hva som er kurssensitiv informasjon mener jeg er direkte feil. Kurssensitiv informasjon er definert som «informasjon om et børsnotert selskap som kan ha vesentlig betydning for markedets verdsettelse, og dermed også for kursutviklingen på aksjen». Ved tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder dollar vil disse aksjene bli «makulert» og verdien av resterende aksjer øker tilsvarende verdien av aksjene som slettes. Det er derfor utvilsomt at et tilbakekjøpsprogram til verdi av 5 milliarder dollar vil bevege aksjekursen positivt, og at informasjon om et slikt forestående tilbakekjøpsprogram derfor kan beregnes som innsideinformasjon.

Spørsmålet er da om informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen bevisst lyver, eller om konsernsjefen, økonomidirektøren, direktøren for konsernregnskap og styrelederen virkelig ikke har peiling på hva som skjer innad i eget selskap? Dersom det skulle vise seg at alle disse, med konsernsjef  Eldar Sætre i spissen, ikke har visst om planene om et tilbakekjøpsprogram til verdi av 5 milliarder dollar i Equinor, så burde de umiddelbart stille sin plass i konsernledelsen og styre til disposisjon for bedre kandidater. En så «uvitende» ledelse i et av Norges største selskaper er det nemlig ingen som er tjent med.

Informasjonsdirktør og juristene i Equinor burde kanskje ha gått en ekstra runde med primærinsiderne i ledelsen før de handlet aksjer rett før et kursdrivende tilbakekjøptprogram. Selv om de skulle ha sitt på det tørre, i forhold til at aksjene ble handlet før tilbakekjøppsprogrammet ble offisielt vedtatt av styret, må de utvilsomt ha hatt god forhåndskjenskap til et nært forestående tilbakekjøpsprogram av denne størrelsesorden.

Vil Finanstilsynet eller Økokrim reagere på dette?

I Norge er en innsidehandel ulovlig og straffbart i visse typer foretak. Overtredelse av innsidehandel kan idømmes opptil seks års fengsel på grunnlag av Verdipapirloven. Misbruk av konfidensielle opplysninger, som kan påvirke selskapets verdi til innsiderens egen gevinst, er regnet som innsidehandel.

Vil Finanstilsynet eller Økokrim komme på banen og etterforske om disse handlene i Equinor grenser til ulovlig innsidehandel, og dermed kan straffeforfølges? Mest sannsynlig vil ikke dette skje i denne saken. Equinor er et stort og mektig selskap med tett koblinger til staten og ubegrensede juridiske resurser. En etterforskning av et selskap av dette kaliberet kan fort bli mer resurskrevende og langtrekkelig enn hva som er formålstjenelig, når en tar i betraktning størrelsen på de eventuelle bøtene eller fengselstraffene for de involverte personene.

Hva er Inverted Yield Curve?

Hva er Inverted Yield Curve?

Hva er Inverted Yield Curve?

Inverted Yield Curve er en indikator som varsler en nært forestående resesjon i den amerikanske økonomien. Denne indikatoren har predikert alle de store fallene på de amerikanske hovedindeksene siden 1969. Rent teknisk er Yield Curve renten på amerikanske statsobligasjoner, der rentene plottes i en graf som funksjon av løpetiden på obligasjonene. Når rentekurven er normal er renten på statsobligasjoner med kort løpetid lavere enn renten på samme type obligasjoner med lang løpetid. Ved en invertert rentekurve (Inverted Yield Curve) vil renten på statsobligasjoner med løpetid på 3 måneder være høyere enn for de med løpetid på 10 år. På grafene under er det vist eksempler på en normal rentekurve og en invertert rentekurve.

Hva forårsaker at rentekurven inverterer?

Rentene på amerikanske statsobligasjoner med kort løpetid styres i all hovedsak FED, mens rentene på obligasjoner med lang løpetid styres av av tilbud og etterspørsel. Avhengig av hvilken pengepolitikk FED ønsker, settes styringsrenten i utlånsmarkedet og denne guider den venstre halvdelen av rentekurven opp eller ned. Den høyre halvdelen av rentekurven (halen) blir satt på bakgrunn av daglig obligasjons-akusjoner. Her konkurrerer de store bankene og andre finansielle instituasjoner om å kjøpe de ulike statsobligasjonene med lenger løpetid. Hvordan disse auksjonene avholdes er forenklet forklart i videoen under.

I et stigende aksjemarked (bull marked) vil det være mange mulige alternative investeringer som gir god avkastning, og en må derfor tilby en høyere risikopremie for å lokke kjøperne til å binde pengene i langsiktige obligasjoner. I et stigende marked vil det derfor være høyere renter på obligasjoner med 10 års løpetid, enn på obligasjoner med 3 måneders løpetid, siden investorne forlanger en større risikopremie for å binde kapitalen i finansielle instrumenter med lang løpetid.

For at rentekurven skal invertere må det være stor etterspørsel etter statsobligasjoner med lang løpetid (10 år) og liten etterspørsel etter statsobligasjoner med kort løpetid (3 måneder). Dette forårsakes som regel av at majoriteten av investorene får et fundamentalt negativt syns på markedet. De ønsker da å sikre trygg og langsiktig fast avkastning på investeringene sine ved å kjøpe amerikanske statsobligasjoner med lang løpetid. Disse har historisk sett blitt regnet som en trygg havn i urolige økonomiske tider. Rentene på statsobligasjoner med lang løpetid presses da ned av markedet, og det oppstår en invertering av rentekurven der rentene på kortsiktig statsgjeld overskrider nivået på rentene på langsiktig statsgjeld.

Hvor treffsikker er denne indikatoren?

Invertert rentekurve har siden 1969 alltid blitt etterfulgt av en resesjon i aksjemarkedet. I tabellen under er det vist statistikk helt tilbake siden 1926. Ingen invertering betyr at rentekurven ikke viste tegn til invertering før et børskrakk/resesjon. Falsk positiv vil si at rentekurven inverterte, men at det ikke ble etterfulgt av noe fall i aksjemarkedet.

Rentekurven inverterte sist i mars 2019 da 3 måneders renten var høyere enn 10 års renten på amerikanskje statsobligasjoner. Ser vi på de to foregående finanskrisene tok det henholdsvis  970 dager og 1118 dager fra rentekurven inverterte (i 2000 og 2006) til bunnen var nådd for S&P 500 indeksen.

Hvordan kan en utnytte dette til sin fordel?

Kontanter er kongen i urolige tider på børsen. En invertert rentekurve sier lite om hvor lang tid det er til en etterfølgende resesjon, slik at det er vanskelig å treffe toppen for å selge før aksjemarkedet faller. Plasserer en derimot deler av kapitalen i kontanter og venter er en godt rigget før et eventuelt «salg» i aksjemarkedet. Uavhengig av om man investerer i indeksfond, utbytteaksjer eller vekstaksjer vil det være mye å tjene på å sitte på kontanter, for så å kjøpe når markedet har falt 40-50 % i verdi.

Warren Buffett sitter per dags dato med en kontantbeholdning på 122 milliarder USD i selskapet Berkshire Hathaway. Dette tilsvarer 11,9 % av totalverdien for A- og B-aksjene i Berkshire Hathaway (BRK.A og BRK.B). Jeg tenker det kan være fornuftig å følge samme stratergi. Mitt personlige mål er derfor å sitte på 150k i kontanter før vi når bunnen av aksjemarkedet etter neste finanskrise.

%

Oppnådd sparemål

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.